Ecologistes en Acció recorre la captura d'aus fringíl·lides autoritzada per la Generalitat

Ecologistes en Acció ha presentat un recurs d'alçada contra la nova orde de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, que autoritza, amb caràcter excepcional, la captura, tinença i cria d'aus fringílides per a la participació en concursos de cant.

Ecologistes en Acció considera que la nova regulació publicada per la Generalitat sobre la captura, tinença i cria d'ocells fringíl·lids continua tenint una sèrie de definciències, que han justificat el planejament un recurs d'alçada davant l'administració autonòmica. Durant la primera publicació de l'orde, el 2 d'agost de 2016, des del moviment conservacionista es van presentar consideracions i al·legacions "per a millorar algunes deficiències detectades", i detallen entre elles la concessió de períodes de caça d'enfilat (xarxes abatibles de sòl) de 47 dies, només per a la caça d'uns pocs exemplars per a la cria en captivitat, quan en els anys anteriors es va autoritzar de 20 dies; obviar la prohibició d'utilitzar abeuradors i menjadores en la caça amb enfilat; no prohibir la caça en recintes tancats; no obligar a georeferenciar els caçadors a través de coordenades UTM; autoritzar la caça d'espècies no utilitzables per al cant, com el pinsà comú o no basar-se en informes científics sobre la situació de les poblacions d'aus cantores i la seua necessitat de captures.

Situació actual

El dia 29 de setembre de 2016, es va publicar la nova normativa (una correccción de l'Orde 20/2016 recorreguda), en la qual "no només se segueix obviant qualsevol tipus de millora anteriorment citada en els escrits dirigits, sinò que contràriament i fora de tota lògica, s'augmenta en 12 dies més el període de caça, permetent-se la caça durant 59 dies sense cap raó", detallen els ecologistes en un comunicat.

Aus fringíl·lides

A més, la nova Orde, segons expliquen, permet la caça durant els 7 dies de la setmana, quan anteriorment es permetia només en 3 dies, inclòs tot el mes d'octubre més set dies del mes de novembre. El mes d'octubre és el mes de major pas migratori, i els ecologistes asseguren que és l'època "en què es podrien realitzar grans matances de fringíl·lids al enfilat, ja que, no ens enganyem, davall el paraigua de la captura d'ocells fringíl·lids per a concursos de cant, s'oculta, en molta ocasions, la caça il·legal d'aus passeriformes per a venda i consum."

Entre les espècies amb captura autoritzada es troben la cadernera (Carduelis carduelis), el passerell (Carduelis cannabina), el verderol (Chloris chloris), el gafarró (Serinus serinus) i el pinsà (Fringilla coelebs). Durant l'octubre, segons assegura Ecologistes en Acció, la Generalitat Valenciana sol atorgar la major part dels descansos de vacances als agents mediambientals, el que farà molt difícil un control adequat, per part de la policia ambiental, cap a aquestes pràctiques i altres (parany o barraca, per exemple, encara utilitzats en àmplies zones de la província de Castelló) i suposarà una greu afecció a l'avifauna. Segons el parer dels ecologistes; "És trist que aquest tipus d'ordes de caça, segueixen sense basar-se en seriosos estudis científics sobre les poblacions d'aus, els seus possibles danys, la necessitat de control o caça, etc., i segueixen més aviat criteris d'empara als sectors cinegètics i econòmics que a la salvaguarda del medi natural. "

Procediment sancinador de la Unió Europea

Des de juny de 2016, el Regne d'Espanya té en marxa un procediment sancionador de la Comissió Europea, per incomplir les obligacions que imposa la Directiva Aus i pel mal ús del silvestrisme en la pràctica de l'enfilat. En altres comunitats autònomes, com Catalunya, amb l'objecte de minimitzar les possibles responsabilitats, ja han prohibit aquest tipus d'activitats cinegètiques en tot el seu territori fins que es resolga el procediment sancionador de la UE. Per tot això, Ecologistes en Acció sol·licita a la conselleria la suspensió de manera cautelar de totes les autoritzacions atorgades per a la caça de fringíl·lids.

Etiquetes